Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

PREAMBULUM


Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Ha az Álta-lános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban: ÁSZF), a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy egyedi igényét szeretné velünk megbe-szélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!


A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. Az ÁSZF rendelkezései elektronikus úton hozzáférhetőek és pdf formátumban letölthetőek. A webshop használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formá-jában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A webáruházban történő megrendelés feltétele az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása.


Az ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető innen: https://www.arany1.hu/aszf


Az adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető és letölthető innen: https://www.arany1.hu/adatvedelmi-taljekoztato/


FOGALMAK ÉS JOGSZABÁLYOK

Fogalmak


 • Honlap/weblap: a jelen weboldal (https://www.arany1.hu), amely a szerződés megkötésére szolgál
 • Szolgáltató/társaság/eladó: A weboldal üzemeltetője, a Szabolcs Lízing Kft.
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró termé-szetes személy
 • Megrendelő/vevő: a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy (jogképes természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerve-zet) függetlenül attól, hogy fogyasztónak minősül-e
 • Áru/áruk/termék(ek)/nemesfém(ek)/nemesfém termék(ek): a honlap kínálatában szereplő, a honlapon értékesítésre szánt termékek
 • Megrendelés: A termékek jelen ÁSZF szerinti vásárlása/eladása
 • Webes megrendelés: a honlapon lévő megrendelési formanyomtatvány kitöltésével és elkül-désével történő megrendelés
 • Felek: eladó és vevő együttesen
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó impor-tőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönbözte tő jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
 • Készleten: olyan termék, amely a szolgáltatónál 1 munkanapon belül elérhető.
 • Raktáron: olyan termék, amely a szolgáltató által rendelhető (beszerezhető).
 • Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában tör-ténő megjelenítését
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen esz-köz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáfé-rést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan (fogyasztói) szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizi-kai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fo-gyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túl-menően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
 • Vételár: a termékért fizetendő ellenszolgáltatás.

Vonatkozó jogszabályok


Az ÁSZF elfogadása útján létrejövő szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, arra különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:


IMPRESSZUM


A https://www.arany1.hu weboldalt üzemeltető Szolgáltató adatai:


Név: Szabolcs Lízing Kft.;
Teljes cégnév: Szabolcs Lízing Iroda Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 29.;
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 29.;
Ügyfélfogadási/ügyintézési hely, ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 29.;
Nyilvántartó hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága;
Cégjegyzékszám: 15-09-069340;
Adószám: 13314626-2-15;
NEHITI regisztrációs szám: 6217/1/2009;
Bankszámlaszám (forint): ERSTE Bank Hungary Nyrt – 11993300-06217541-10000001
Bankszámlaszám (euro): ERSTE Bank Hungary Nyrt – 11600006-00000000-22467289;
Bankszámlaszám (dollár): ERSTE Bank Hungary Nyrt – 11600006-00000000-44052742;
Telefonszám: +36-20-9155224, +36-20-4892290, +36-42-401149, +36-42-506154

E-mail: info@arany1.hu

Honlap: https://www.arany1.hu


A Szolgáltató a Sz.-Sz.-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja, nyilvántartási száma: SZ13314626


Az ügyfélfogadási hely nyitvatartása: munkanapokon 830-1730 óra közt.


A nyitvatartási időt a Szolgáltató ettől eltérően is megállapíthatja, így különösen, ha pihenőnapok cse-réje folytán egyébként pihenőnap, szünnap válik munkanappá Magyarországon, de a nemzetközi ke-reskedelemben nem. Erről előzetesen, legalább 12 órával korábban tájékoztatást tesz közzé a honla-pon.


Az előzőek figyelembevételével a kereskedés munkanapokon 800-1530 óráig tart (a továbbiakban: ke-reskedési idő), szombat-vasárnap, munkaszüneti napokon, illetve a munkanapra eső ünnepnapokon pedig szünetel. A szolgáltató elérhetőségeit a honlap a Kapcsolat menüpontban (https://www.arany1.hu/kapcsolat) is tartalmazza.


Tárhelyszolgáltató adatai:


Név: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Email cím: info@rackhost.hu
Telefonszám: +36-(1)-445-1200
Weboldal: www.rackhost.hu
I. A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA


I.1. A Szolgáltató a honlapot abból a célból üzemelteti, hogy befektetési arany, illetve egyéb befekte-tési nemesfém termékeket hozzon forgalomba, illetve azokat visszavásárolja.


I.2. A felek közt erre vonatkozóan létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogsza-bályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően az ÁSZF tartalmazza a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határ-időket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásá-nak feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai jellegű tájékoztatást, melyet az ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások, illetve megjelenő tartalmak nyújtják. A Meg-rendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni és elfogadni az ÁSZF és az adatvé-delmi szabályzat rendelkezéseit. Ha az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, hibás, hiányos vagy hatálytalan (továbbiakban együtt: érvénytelen), az nem vonja maga után a teljes szerződés (ÁSZF) ér-vénytelenségét, azaz az ÁSZF további rendelkezései érvényben maradnak azzal, hogy az érvénytelen rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.


I.3. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden, a termékekre vonatkozó, a Szol-gáltató honlapján és aldomainjein keresztül megvalósuló kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgál-tatón keresztül történik. Ennek keretében a Megrendelő vagy valamilyen terméket megrendel (vásárol) vagy valamilyen termék visszavásárlását kéri (elad). Az ÁSZF személyi hatálya minden Megrendelőre kiterjed.


II. A MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


II.1. Az ÁSZF szerinti megrendelésre webes rendeléssel vagy az ügyfélszolgálaton történő személyes eljárás során kerülhet sor. Honlapon keresztül történő rendelésre maximum 9.999.000.-HUF (kilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer forint) termék-összértékig, mint értékhatárig van lehetőség, melybe az esetleges szállítási költség nem számít bele. Szállítási szolgáltatás igénybevételére webes megrende-lés esetén csak 1.999.000.-HUF (egymillió-kilencszázkilencvenkilencezer forint) termék-összértékig van lehetőség, ezen érték felett kizárólag személyes átvétel választható.
A szolgáltató az alábbi pénznemben fogad el fizetéseket:


 • Forint (HUF)
 • Euró (EUR)
 • Usa Dollár (USD)

II.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés feltétele az ÁSZF és az adatvé-delmi szabályzat elfogadása. A Szolgáltató az ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a we-báruházban történő vásárlási folyamat során olyan módon tesz eleget, hogy az mindenképpen igényel-je a Megrendelő aktivitását. Ezért a Szolgáltató a honlap felületén könnyen olvasható módon „az Álta-lános Szerződési Feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot megtekintettem és elfogadom” vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott feliratot helyez el, melyet a Megrendelő csak egy ehhez társított gomb megnyomásával, vagy jelölőnégyzet kipipálásával vagy hasonló funkció aktiválá-sával vesz tudomásul, azaz a Megrendelő ezzel jelzi, hogy ezeket ténylegesen megtekintette és tudo-másul vette.


II.3. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződési nyilatkozatának (megrendelésének) megtétele fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató a webáruházban történő megrende-lés során ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a vásárlási folyamat során olyan módon tesz eleget, hogy az mindenképpen igényelje a Megrendelő aktivitását. Ezért a Szolgáltató a honlap felületén könnyen olvasható módon „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ennek megfele-lő, egyértelműen megfogalmazott feliratot helyez el, melyet a Megrendelő csak egy ehhez társított gomb megnyomásával vagy jelölőnégyzet kipipálásával vagy hasonló funkció aktiválásával vesz tu-domásul, azaz a Megrendelő ezzel jelzi, hogy tudomásul vette, hogy szerződési nyilatkozatának megté-tele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.


II.4. A Megrendelő a webes vásárlás (és ha a honlapon lehetőség nyílik rá a regisztráció) során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibá-ért, kárért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azon károkért sem, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Szolgáltatónak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik.


II.5. A webes vásárlás során a Megrendelőnek lehetősége van kiválasztani a megvásárolni kívánt ter-méket, beállítani annak darabszámát, majd a kosárba tudja helyezi a kiválasztott termékeket. A kosár tartalma bármikor megtekinthető a „kosár” gombra kattintva. Ha a Megrendelő további terméket sze-retne a kosárba helyezni, ki kell választania a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem kíván más terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt terméket és annak darabszámát. A „kosár törlése” ikonra kattintva törölheti a kosár teljes tartalmát, de lehetőség van arra is, a „+” és a „–” jelek használatával, hogy módosítson a termék darabszámán. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikon-ra kell kattintania. Ezt követően nyílik lehetőség szállítás igénylésére, a szállítási cím megadására, majd a rendelés véglegesítésére. A véglegesítésre csak a rendelés összesítő ablak jóváhagyásával van lehe-tőség. A rendelés összesítő ablakban megjelenik minden, a Megrendelő által addig bevitt adat, melye-ket így a Megrendelő ismételten ellenőrizni – és szükség szerint javítani – tud, illetve itt van lehetősége megjegyzést küldeni a Szolgáltatónak. Az összesítő ablakban jelenik meg a fizetendő végösszeg, mely a termékek árát és külön – ha van – a szállítási díjat is tartalmazza. A Megrendelő ezt követően a „rende-lés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.


II.6. A Megrendelőnek a megrendelés során, annak véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt valamennyi adat módosítására. A „vissza” gombra/nyílra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha a Megrendelő már a következő oldalra lépett. A Meg-rendelő tudomásul veszi, hogy az ő felelőssége az általa rögzített adatok pontos megadása. Megren-delő ezen adatokat különös gonddal köteles ellenőrizni a megrendelés véglegesítését megelőzően, mivel ezek alapján kerül sor mind a számla kiállítására, mind – ha szállítási szolgáltatást is igényelt – a termék szállítására. A megrendelő által tévesen megadott kapcsolattartási vagy egyéb adatok, az email címéhez tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát is eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét, vagy Szolgáltató általi teljesítését. A Megrendelő a megrendelé-sének elküldését követően is köteles az általa megadott adatokban észlelt hibát haladéktalanul és bizonyítható módon közölni a Szolgáltatóval, kezdeményezve a megrendelés módosítását.


II.7. A Szolgáltató a megrendelésről e-mailben, automatikus visszaigazolást (továbbiakban: automatikus visszaigazolás) küld a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő észleli, hogy az automatikus visszaigazo-lásban valamilyen adat téves, úgy köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Az automatikus visszaigazolás csak annak a tényét rögzíti, hogy a megrendelés a honlapon keresztül megérkezett a Szolgáltatóhoz, de ez nem minősül a Megrendelő ajánlata elfogadásának. Ha az automatikus visszaigazolást a Megrendelő a megrendelé-sének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg, az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettsége alól mentesül. A megrendelés és annak automatikus visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Meg-rendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja az automa-tikus visszaigazolási felelősségét, ha az azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg, vagy az email-fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az automatikus visszaigazolás szerződést nem keletkeztet, a szerző-dés akkor jön létre, amikor Szolgáltató újabb e-mailben (végleges visszaigazolás) értesíti a Megrendelőt a megrendelés részleteiről és a várható teljesítésről. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Az ÁSZF hatálya alá tartozó megren-delések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.


II.8. A termékek lényeges tulajdonságai, így különösen minősége és finomsága a weboldalon kerülnek feltüntetésre. A Megrendelő által kiválasztott termék mellett feltüntetett ár tájékoztató jellegű. A tény-leges értékesítési ár a Megrendelőnek megküldött végleges visszaigazolásban feltüntetett ár (további-akban: rögzült vételár), mely általában megegyezik a honlapon, a megrendeléskor megjelenített árral, azonban rendkívüli esetekben vagy a termékek kosárba tétele és a megrendelés elküldése közötti idő-szakban történt ár-frissítés esetén vagy a kereskedési szünet időtartama alatt elküldött megrendelés esetén, mikor is a végleges visszaigazolás a kereskedési időben kerül a Szolgáltató által megküldésre, eltérhet attól. A termékeket – az esetleges szállítási költségek kivételével – további költségek (jutalék, kezelési költség stb.) nem terhelik.


II.9. A honlapon feltüntetett árak minden esetben bruttó árak, azaz az Áfát tartalmazzák és forintban értendők. Az árak naponta többszöri változtatásának jogát (ár-frissítés) Szolgáltató fenntartja, tekintettel a nemesfémek folyamatos világpiaci árfolyamváltozásaira. A visszavásárlási ár a termék Szolgáltató általi ténylegesen megtörtént vizsgálata időpontjában érvényes visszavásárlási ár, függetlenül attól, hogy magát a visszavásárlási szándékot mikor közölték Szolgáltatóval.


II.10. Ha a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy a Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a ter-méket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Nyilvánvalóan hibá-san feltüntetett árnak minősül a 0 (nulla) forintos, az 1 (egy) forintos ár vagy a kedvezménnyel csökken-tett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 100.000.-Ft-os termék esetén 10 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 50.000.-Ft-ért kínált termék), illetve, ha olyan feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. (Pél-dául az adott termék ára jelentősen eltér a honlapon látható hasonló termékek árától.)


II.11. A megrendelés csak akkor érvényes, ha a Megrendelő a honlapon lévő űrlap valamennyi mezőjét kitölti, a megrendelés minden alaki, formai és jogszabályi előírásnak megfelel, a Pénzmosási törvény előírásait is ideértve. A Megrendelő által szolgáltatott hibás adatok miatti téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


II.12. Az árképzés és kereskedés a kereskedési időben történik, a megrendelésekkel kapcsolatos admi-nisztratív ügyintézés pedig minden munkanap 800 -tól 1530 – ig tart. Ha a Megrendelő kereskedési időt számítva 8 órán belül nem kap végleges visszaigazolást a megrendelésére, úgy ennek okáról telefo-non, vagy emailben érdeklődjön az ügyfélszolgálaton.


II.13. A Szolgáltató minden értékesítés esetében a végleges visszaigazolásban feltüntetett árakon váll-alja a megrendelt szolgáltatások teljesítését, a kapcsolódó feltételek teljesülése esetén. Visszavásárlás esetén a Szolgáltató csak a megrendelés tényét igazolja vissza, a végleges visszaigazolásban csak az áru fizikai szemléjével kapcsolatos tájékoztatás szerepel, mivel árajánlatot csak az áru fizikai szemléje után tud adni.


III. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK


III.1. Megrendelőt a rögzült áron felül semmilyen további fizetési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha szállítási szolgáltatást is igényel, mely esetben Megrendelőt terheli annak költsége (szállítási díj). A szállí-tási díj összege a rendelés összegének függvényében változik, az ezzel kapcsolatos részletes informáci-ók a honlapon, a szállítási feltételek menüpontban találhatók.


III.2. A Szolgáltató a megrendelés végleges visszaigazolásában tájékoztatja Megrendelőt az ügylet pon-tos ellenértékéről, elkülönítve a termék árát és az esetleges szállítási díjat. A visszaigazolás minden esetben feltételes, az ár kizárólag abban az esetben köti a Szolgáltatót, ha az e-mailben történt vég-leges visszaigazolást követő 10 percen belül a vételár – szállítási szolgáltatás igénylése esetén a szállí-tási díjjal együtt – jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján. (Azaz a Megrendelő a végleges vissza-igazolást követően, azonnali átutalással kell kiegyenlítse a termék árát és az esetleges szállítási díjat.) Az előzőek szerinti határidőn belül meg nem fizetett vagy e határidőn túl beérkezett vételár esetén Szol-gáltató jogosult az adott megrendelési ügylettől minden további kötelezettség nélkül elállni, ebből eredően vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható. A Szolgáltató – kereskedési időt számítva – 24 órán belül köteles elállását közölni a Megrendelővel és a közlést követő 2 banki napon belül köteles a bankszámlájára érkezett vételárat – ha a megrendelés része volt, akkor a szállítási díjjal együtt – a Megrendelő részére visszautalni. A Szolgáltató jogosult a visszautalás banki költségének levo-nására.


III.3. Webes megrendelés esetén a fizetésre (azonnali) banki átutalással, míg személyes megrendelés esetén a Szolgáltató pénztárába történő készpénz-befizetéssel van lehetőség. A 4.500.000.-HUF (négy-millió-ötszázezer forint) feletti készpénzes ügyletek esetén a befizetőnek a Pénzmosási törvény szerint igazolnia kell a készpénz eredetét.


III.4. A Szolgáltató részletfizetésre csak személyes megrendelés esetén, külön írásbeli megállapodás alapján biztosíthat lehetőséget, de ez a Szolgáltató döntése, arra nem kötelezhető. Részletfizetés ese-tén a Megrendelő csak a teljes vételár kifizetése után válik a termék tulajdonosává, és csak akkor adja át részére a Szolgáltató a megrendelt terméket is.


III.5. Ha a Megrendelő a honlapon keresztül történő megrendelés során a személyes átvétel lehetősé-gét választotta, a Szolgáltató a Megrendelőt a végleges visszaigazolásban tájékoztatja a termék várha-tó érkezési idejéről, majd további emailt (átvételi értesítőt) küld a termék tényleges beérkezéséről. A termék átvételére az átvételi értesítést követő 15 munkanapon belül van lehetőség. Ha a Megrendelő a terméket 15 munkanapon belül nem veszi át, úgy a Szolgáltató tárolási díjat számol fel, melynek ösz-szege bruttó 1.000.-HUF/nap. Ha a Megrendelő a terméket 30 munkanapon belül sem veszi át, a Szol-gáltató jogosult az adott megrendelési ügylettől minden további kötelezettség nélkül elállni, ebből eredően vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható. A Szolgáltató a megrendelés során a Megrendelő által megadott email címre köteles elállási nyilatkozatát megküldeni és ezt követő 8 napon belül köteles a megrendelt termék vételárát a tárolási díjjal és a termék vételárának 2,5%-ával mint kezelési költséggel csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalni. Amennyiben az át-utalás napján 12 órai időpont szerint megállapítandó visszavásárlási ár a termék vételáránál kevesebb, a szolgáltató az így mutatkozó különbözetet is jogosult levonásba helyezni a termék vételárából.


III.6. Ha a Megrendelő a megrendelés során szállítási szolgáltatást igényelt, a megrendelt és teljes egé-szében kifizetett termék kiszállítására, átadására jellemzően 30 napon belül kerül sor. A szolgáltató tö-rekszik arra, hogy a készleten lévő termékek esetében a megrendeléstől, a raktáron lévő termékek esetében annak beérkezésétől számított 8 napon belül a termék eljusson a megrendelőhöz. Vis Major esetén azonban a szállítási határidő meghosszabbodhat. Minden olyan esemény, amely Szolgáltató tevékenységétől független, általa nem befolyásolható és a megrendelés teljesítését jelentősen elnehe-zíti vagy akadályozza, Vis Majornak tekintendő. Így különösen, de nem kizárólagosan: veszélyhelyzet, katasztrófahelyzet (tűzeset, árvíz, robbanás), háború, informatikai szolgáltatások kiesése/üzemzavara, egyéb üzemzavar, sztrájk, a Szolgáltató zavartalan működését akadályozó hatósági korlátozások. Vis Majornak tekintendő az is, ha az ilyen körülmények Szolgáltató beszállítója vagy alvállalkozója, szállít-mányozója/fuvarozója esetében lépnek fel.


III.7. Szállítási szolgáltatás igénylése esetén a terméket a Szolgáltató értékcsomagban, tételes áruát-adási szolgáltatás mellett küldi meg a Megrendelő részére, mely tartalmazza a Szolgáltató végszámlá-ját és a termékekre vonatkozó további iratokat is. Szolgáltató a csomagolásról videófelvételt készít. Megrendelő köteles a kiszállítás-átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, a szállítólevelet és a csomag tartalmát is tételesen ellenőrizni, azaz meggyőződni arról, hogy a feladott termék csomagolá-sa sértetlen, a csomagban a megrendelés és a mellékelt bizonylatok szerinti mennyiségű és minőségű termék található.


 • a.) Amennyiben a csomagon külsérelmi nyom látható (például szakadt csomagolás), a Megren-delő köteles kérni a szállítótól kárjegyzőkönyv felvételét. A kárjegyzőkönyvben rögzíteni kell (le kell írni) a csomagolás és a termék pontos sérüléseit, hibáit, hiányosságait. Megrendelő ezekről köteles fotót/videót is készíteni. Megrendelő a sérült/hiányos csomag átvételére nem köteles. Ha Megrendelő mégis átveszi a terméket, azzal azt kockáztatja, hogy elveszti garanciá-lis/reklamációs/panasz igényeit.
 • b.) Ha a csomagon külsérelmi nyom nem található, Megrendelő köteles a tételes áruátadás szol-gáltatásnak megfelelően a szállító jelenlétében ellenőrizni a csomag tartalmát, a benne lévő termékek sértetlenségét, mennyiségét. Bármilyen hiba vagy hiányosság észlelése esetén Meg-rendelő köteles kárjegyzőkönyv felvételét kérni a szállítótól, fotót/videót készíteni a csomag tar-talmáról és mindezeket rögzíteni a szállítólevélen is.
 • c.) Ha a tételes áruátadás bármely okból nem valósítható meg, úgy a megrendelő köteles a cso-mag átvételét megtagadni, ezt – az ok megjelölése mellett – a szállítólevélen, illetve a szállító által alkalmazott jegyzőkönyvben rögzíteni.
 • d.) A sérült és/vagy hiányos kiszállítást késedelem nélkül jelezni kell a Szolgáltató felé email útján. A bejelentéshez csatolni kell a szállítólevelet, a kárjegyzőkönyvet, illetve a Megrendelő által készí-tett, jó minőségű fotó/videófelvételeket. A Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni a panaszt és amennyiben a reklamáció jogos, intézkedik a termék kicseréléséről, vagy helyettesí-tő termék felajánlásáról.
 • e.) Megrendelő reklamációt legkésőbb a kiszállítást követő 24 órán belül köteles jelezni a Szolgál-tató részére, különben a Szolgáltató a reklamációt elutasítja.

III.8. Szolgáltató a visszavásárlásra felkínált áru minőségi és mennyiségi ellenőrzése után az adott napi árfolyamok alapján ad vételi ajánlatot a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő az ajánlatot elfogadja, akkor a felek vételi jegy, illetve számla kiállítása mellett adásvételi szerződést kötnek. A Szolgáltató köteles legkésőbb a következő banki napon átutalni a vételárat Megrendelő számlájára, illetve a visz-szavásárlási lapon, adásvételi szerződésben megegyezettek szerint teljesíteni a termékek ellenértéké-nek kifizetését. Visszavásárlás kizárólag személyes ügyintézés keretében szükséges, a Szolgáltató ügyfél-szolgálatán.


III.9. Megrendelőnek lehetősége van arra is, hogy megrendelését az ügyfélszolgálaton adja le. Ekkor Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a megrendelés kellékei rendelkezésre álljanak. A terméket a Meg-rendelő átvételkor köteles megvizsgálni. Az átvétellel elismeri, hogy a terméket megvizsgálta és az legalább a rendelésben megjelölt tulajdonságokkal bír. Az átadást követően mennyiségi vagy minősé-gi kifogásnak nincs helye.


III.10. Ha Megrendelő nem személyesen, hanem meghatalmazott útján kívánja a megrendelt árut át-venni, úgy erre más személynek teljes bizonyító erejű (két tanú jelenlétében aláírt) magánokiratba fog-lalt meghatalmazást adhat. A meghatalmazott a meghatalmazás egy eredeti példányával és személyi irataival azonosítja magát, a megrendelt áru csak ezt követően kerülhet átadásra a részére. (A doku-mentum honlapunkról letölthető).


III.11. Szolgáltató a mindenkori szabad készlete erejéig azonnali vásárlásra is lehetőséget biztosít az ügyfélszolgálatán oly módon, hogy a megvásárolt árut Megrendelő azonnal kézhez is kapja. A vételárat ekkor ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie. Ez a Megrendelő költségeit nem növeli.


III.12. A Szolgáltató törekszik arra, hogy minden megrendelést az adott termék mellett képpel is illusztrált termékkel elégítsen ki, de fenntartja a jogot arra, hogy ettől a gyártó, a márkajelzés és az évjárat tekin-tetében eltérjen, melyet a Megrendelő a megrendelése leadásával kifejezetten tudomásul vesz.


IV. ELÁLLÁSI JOG


IV.1. A Megrendelő (fogyasztó) a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 29. § (1) pont b) bekezdése alapján nem gyakorolhatja a megrendeléstől való elállás jogát, az ÁSZF IV.3. pontja szerinti eset kivételével.


IV.2. Szolgáltató sem jogosult a Megrendelő által teljes egészében kifizetett megrendelésétől elállni, az ÁSZF-ben, a vonatkozó jogszabályokban foglalt esetek kivételével, valamint vis maior esetén. Vis maior esetnek minősül az egészségügyi vagy háborús veszélyhelyzet alapján elrendelésre kerülő határzár, kijárási és egyéb korlátozás, tiltás, amely a Szolgáltatót akadályoztatja abban, hogy a megrendelt árut székhelyére/raktárába beszállíttassa vagy a Megrendelőhöz eljuttassa. Ha Szolgáltató lát lehetőséget a teljesítésre, csak egy későbbi időpontban, akkor – a Megrendelő értesítése mellett – jogosult az ügylet későbbi teljesítésére.


IV.3. Ha az automatikus visszaigazolás vagy a végleges visszaigazolás a Megrendelőhöz nem érkezik meg az ÁSZF szerinti határidőben, akkor Megrendelőnek joga van az adott ügylettől való elállásra.


IV.4. Szolgáltató jogosult bármikor felfüggeszteni a kereskedést és ezt a tényt közzétenni a weboldalon. A felfüggesztésig a Szolgáltatóhoz beérkezett megrendelésekkel kapcsolatos eljárásokat ez nem érinti.


IV.5. A befektetési nemesfém piac jellegéből eredően Szolgáltató fenntartja a jogot, ha a megrendelt árut nem tudja beszerezni belátható időn belül, akkor az ügylettől elálljon. Ebben az esetben a Megren-delő addigi befizetéseit maradéktalanul köteles visszaadni Megrendelőnek, aki a termék addigi vagy jövőbeni árváltozásából eredően kártérítéssel nem élhet, arról jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten lemond.


V. ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG


V.1. Szolgáltató az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötése előtt, a Pénzmosási törvény rendelke-zéseinek megfelelően ügyfél azonosítást végez. Ha a Megrendelő jogi személy vagy más szervezet, a Megrendelő képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Szol-gáltató a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi.


V.2. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató az alábbi esetekben köteles a Megren-delő átvilágítását elvégezni:


 • a) Ügyleti kapcsolat létesítése, illetve a 300.000.-HUF (háromszázezer forint) összeget meghaladó ügyletek esetén könnyített módon.
 • b) 4.500.000.-HUF (négymillió-ötszázezer forint) összeget elérő vagy meghaladó megrendelés tel-jesítése esetén, amely kiterjed azon korábbi megrendelésekre is, amelyekre vonatkozóan 1 éven belül a Megrendelő ugyanazon jogcímen nemesfém termékre ad megbízást, ha ezek együttes értéke eléri a 4.500.000.-HUF (négymillió-ötszázezer forint) összeget. Az átvilágítást azon megrendelés elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel a megrendelések együttes értéke eléri a 4.500.000.-HUF (négymillió-ötszázezer forint) összeget.
 • c) Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése, ha az V.2.b. pontban meghatározott átvilágításra még nem került sor.
 • d) Ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kap-csolatban kétség merül fel.

V.3. Szolgáltató az ügyfél átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg. Természe-tes személy esetén:


 • a) Magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcí-met igazoló hatósági igazolványa.
 • b) Külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózko-dásra jogosító okmánya.
 • c) 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvá-nya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági iga-zolványa.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: szervezet) esetén:


 • d) A szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt ok-iratának bemutatásán túl az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy
 • a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérel-mét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,
 • belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vé-tel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
 • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját orszá-gának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégbejegyzési, hatósági vagy bíró-sági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Az ügyfél ez esetben a hatósági vagy bí-rósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül köteles okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cég-jegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

V.4. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a be-mutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig a megrendelés végrehajtását vagy az ügyleti kapcsolat létesítését a Szolgáltató köteles megtagadni.


V.5. Amennyiben a Megrendelő adataiban változás áll be, úgy a Megrendelő a változásról – annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül – köteles a Szolgáltatót értesíteni.


V.6. Nem kell az ügyfél-azonosítást elvégezni, ha azt a vonatkozó jogszabály alapján más azonosításra köteles szolgáltató már elvégezte, és annak eredményét Szolgáltató az irányadó jogszabályok és belső szabályzata alapján elfogadja.


VI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG


VI.1. Szolgáltató csak nemzetközileg elismert gyártók nemesfém tömbjeit és érméit forgalmazza, me-lyek a Londoni nemesfém tőzsde által meghatározott „Good Delevery” szabványnak megfelelnek. Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy minden általa forgalmazott termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.


VI.2. A jótállási, illetve a termékszavatossági igények érvényesítése a megrendelést igazoló számla eredeti példányának birtokában lehetséges.


VI.3. Szolgáltató csak a korábban tőle vásárolt termékek visszavásárlására vállal kötelezettséget, a jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint. A nem tőle vásárolt termékek esetében Szolgáltató jogosult a visz-szavásárlást elutasítani, arra nem kötelezhető.


VI.4. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a kap-csolódó jogszabályokban foglaltak az irányadók. A termékek megfelelőségének szavatolására vonat-kozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó további tájékoztatást az ÁSZF XII. pontja tar-talmazza.


VII. FELELŐSSÉG


VII.1. A honlapon keresztül történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


VII.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz történő csatlakozás miatt kö-vetkezett be. A Megrendelő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő megrendelést, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elvész, továbbá bárminemű e-mail működési hibából eredő adatvesztést.


VIII. ADATVÉDELEM


VIII.1. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Megrendelőt, hogy adatait a megrendelés teljesítése és a meg-rendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvál-lalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően jár el.


IX. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


A fogyasztó – azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró termé-szetes személy – a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbiak szerint terjesztheti elő.


IX.1. A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában (4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 29.), melynek nyit-vatartási ideje: hétfő-péntek: 830-1730, szombat-vasárnap: zárva. Telefon: +36-42-401149, +36-42-506154 +36-20-9155224, Internet cím: https://www.arany1.hu, E-mail: szabolcslizing@gmail.com


IX.2. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában elér-hető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.


IX.3. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgal-mazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegy-zőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését köve-tően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasz-nálásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:


 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a pa-nasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállal-kozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely ha-tóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


IX.4. Fogyasztóvédelmi eljárás Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság-hoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fo-gyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/


IX.5. Békéltető testületi eljárás


A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Szolgáltató a fo-gyasztói panaszt elutasítja, úgy a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasz-tó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megkül-dési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítá-sa”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testüle-tet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskör-rel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén köte-lező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendel-kezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. A bírság mér-téke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli tör-vény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A bé-kéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létreho-zását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egy-szerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót ter-helő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A ké-relmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjeleníté-sét.


A kérelemnek tartalmaznia kell


 • a.) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • b.) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • c.) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület meg-jelölését,
 • d.) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • e.) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísé-relte a vitás ügy rendezését
 • f.) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kez-deményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • g.) a testület döntésére irányuló indítványt,
 • h.) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasítá-sáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalma-zást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu


A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


IX.6. Online vitarendezési platform


Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen ke-resztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.


Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.


Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


IX.7. Bírósági eljárás


A Megrendelő – függetlenül attól, hogy fogyasztónak minősül-e vagy sem – jogosult a megrendelésé-hez kapcsolódó jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keret-ében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


X. SZERZŐI JOGOK


A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi prog-ramalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Szabolcs Lízing Kft.


XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


XI.1. A Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan, bármikor módosíthatja, a módosítás a weblapon történő közzététellel hatályosul.


XI.2. Ha a Megrendelő megsérti az ÁSZF-ben foglaltakat, a Szolgáltató elállhat a megrendelés teljesíté-sétől.


XI.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, személyes, vagy online egyeztetés útján rendezzék. Ha ez nem lehetséges, vagy az egyeztetés 30 naptári napon belül nem vezet eredményre, a jogvita rendezésére a szerződő felek a pertárgy értéké-től és a hatásköri szabályoktól függően a Nyíregyházi Járásbíróság, vagy a Nyíregyházi Törvényszék kizá-rólagos illetékességét kötik ki.


XI.4. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Meg-rendelő ajánlatának elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.


XI.5. Ha a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Ha a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik az ÁSZF valamely lényeges kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondana arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott kikötés betartásához.


XI.6. Szolgáltató Megrendelő adatait a megrendelések teljesítése és a megrendelések későbbi igazolá-sa érdekében tárolja. Szolgáltató adatot harmadik félnek nem ad át, kivéve, ha a szerződés teljesítése-kor a harmadik fél a Szolgáltató szerződött alvállalkozójaként működik, és erre a teljesítés érdekében szükség van. Az alvállalkozók az átvett személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőriz-ni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Szolgáltató az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, illetve a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el.


XII. AZ ÁRUK MEGFELELŐSÉGÉNEK SZAVATOLÁSÁRA VONATKOZÓ TERMÉKSZAVATOSSÁGRA, KELLÉKSZAVA-TOSSÁGRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS


Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének figyelembevételével készült.


XII.1. Kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesít-het a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződés-től is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan több-letköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 3 hónap, de legfeljebb egy év.


Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által fel-ismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzé-sére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania. Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát tekintjük késedelem nélküli közlésnek. A közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős. A termék-szavatosság a Szolgáltatót 2 évig terheli a tartós fogyasztási cikknek nem minősülő termékek esetén, valamint 1 évig terheli használt termék esetén. A termék hibája esetén Ön a Szolgáltatótól és a termék forgalmazójától vagy gyártójától kérheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonsá-gokkal.


XII.2. Termékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a XII.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelmé-nyeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyako-rolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismer-hető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egy-szerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes ér-vényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesíté-sének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fenn-állt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Szolgál-tató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevé-kenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozata-lának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a ter-mék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. A szavatossági kötelezett-ség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik, kivéve, ha a termék meghibásodásá-ban az Önt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, ezesetben a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket Ön is köteles viselni. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy a kijavításra vagy kicserélésre átvett árukat a kijavítást vagy kicserélést és a Vásárló kiértesítését követően, amennyiben azt a Vásárló nem veszi át, legfeljebb 6 hónapig tárolja, ezen időre vállalja a Szolgáltató az őrzést, ezt követően értékesíti azt. 6 hónap elteltével a Vásárló nem jogosult a terméket, annak ellenértékét vagy egyéb díjat a Szolgáltatótól követelni, ezen időszak után a felek úgy tekintik, hogy a Vásárló a termékről ingyenesen lemondott, azonban a Vásárló köteles megté-ríteni a tárolás esetleges költségét, de a 90. naptól legalább napi 100.-HUF összeget.


XII.3. Jótállási tájékoztató (a Szolgáltató tájékoztatója)


Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet értelmében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás időtartama


 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a Szolgáltató kizárólag új tartós fogyasztási cikkekre vállal jótállást a Polgári Törvénykönyv szerint fogyasztónak minősülő vásárlókkal szemben. Új tartós fogyasztási cikkeknek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek minősülnek. A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a Szolgáltató további követelményeket támaszt, kivéve, ha az Ön által megvásárolt termék megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható. Ezen esetben a Szolgáltató a vásárlással egyidejűleg tájékoztatja Önt a jótállás feltételeiről.


A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A fogyasztá-si cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhat-ta.


A Szolgáltató – online vásárlás esetén – a jótállási jegyet elektronikus úton küldi meg az Ön részére jótál-lási jegy vagy számla formájában. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótál-lási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradá-sa a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmara-dása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A kijavítási igényét a termék meghibásodása esetén a jelen tájékoztató-ban foglalt határidőben és módon a info@arany1.hu e-mail címen történő bejelentéssel vagy a Szolgál-tató ügyfélfogadási helyén közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgá-latnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel-nek az időpontját, a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alka-lommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános for-galmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc na-pon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a rendelet szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelke-zése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fo-gyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vál-lalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavítás-ra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott szám-lán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibá-sodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csere-igényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicse-rélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A termék hibája ese-tén Ön a Szolgáltatótól és a termék forgalmazójától vagy gyártójától kérheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehet-séges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által tör-tént forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Szabolcs Lízing Kft.
Érvényes 2022. augusztus 20-tól